W dniu 21 grudnia 2010 r. w serwisie Nauka w Polsce, prowadzonym przez Polską Agencję Prasową, ukazał się obszerny wywiad z prof. J. Woźnickim, Prezesem Fundacji Rektorów Polskich, pt. "Prezes Fundacji Rektorów Polskich o czesnym na polskich uczelniach".

Przedstawione w niniejszym dokumencie zestawienie tabelaryczne stanowi podsumowanie wyników cyklu debat środowiskowych, zorganizowanych  w różnych uczelniach w trzynastu ośrodkach akademickich w okresie styczeń-maj 2010 r., poświęconych ocenie projektu środowiskowego Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020, przygotowanego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie Konsorcjum KRASP(KRePSZ)-FRP-KRZaSP.

W dniu 1 grudnia 2010 w siedzibie FRP odbyło się I posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym, działającego w Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 1 grudnia 2010 r. rozpoczęła prace Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego Parlamentu RP. 

W dniach 25-27 listopada 2010 r. w Jaworze odbyło się III wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Posiedzenie zorganizowała, przy wsparciu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Fundacja Rektorów Polskich zapewniająca obsługę KOiL.

W dniu 7 października 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Ekspertów w MNiSW, w skład którego wchodzi Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy Woźnicki.

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, odbyło się w dniu 20 września br. w siedzibie FRP w Warszawie, z udziałem m.in. Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Z. Marciniaka.

Rada Fundacji Rektorów Polskich w kadencji 2006-2010, w wyniku tajnego głosowania, na posiedzeniu w dniu 20 września 2010 r., dokonała wyboru Rady FRP na kadencję 2010-2014, rozpoczynająca się z dniem 1 października 2010 r.

W dniach 13-16 września 2010 r. odbyła się kolejna VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Hotelu Ossa Congress & Spa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Była to tzw. "mała szkoła w połowie kadencji" projektowana dla około 30 uczestników.

W dniach 13-17 czerwca 2010 r. odbyła się VII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i ich zastępców w szkołach wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel "Zamek na Skale" w Trzebieszowicach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.