W dniu 15 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rektorów Polskich.

W trakcie posiedzenia Rada m.in. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji oraz udzieliła Zarządowi absolutorium.

W trakcie wspólnego posiedzenia Hochschulrektorenkonferenz (HRK) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w dniu 10 marca br.  w siedzibie Politechniki Poznańskiej, prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich, jako przewodniczący KOiL, wygłosił referat pt. "National policy of financing higher education - current state and future development In Poland".

W dniu 8 lutego br. Ewa Czeszejko-Sochacka, pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. przygotowań m.st. Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r., zaprosiła Fundację Rektorów Polskich do wejścia  w skład konsorcjum osób prawnych z udziałem miasta, reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia tego projektu. W gronie tym FRP będzie reprezentować środowiska akademickie i naukowe Warszawy.

W dniach 4-5 marca br. prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, uczestniczył w uroczystym otwarciu Narodowego Centrum Nauki, z udziałem Donalda Tuska, Premiera RP oraz w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, z udziałem ministrów Barbary Kudryckiej oraz Jacka Rostowskiego.

W dniu 25 II 2011 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II posiedzenie zespołu koordynacyjnego Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym FRP.

W dniu 23 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami władz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

W dniu 15 II 2010 r. zostało zakończone badanie ankietowe uczelni w ramach realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym w obszarze procesów uelastyczniania studiów w kontekście wdrażania krajowych ram kwalifikacji.

W dniu 11 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, prof. J. Woźnickiego, z przedstawicielami nowych władz Parlamentu Studentów RP. 

Do zrealizowania projektu, prowadzonego przez FRP na wniosek Prezydium KRASP,  powołano zespół koordynujący w składzie: Maria Branecka, dr Artur Chełstowski, dr Anna Kłopotek, prof. Małgorzata Rószkiewicz, Piotr Welenc. Kierownikiem Projektu został dr Artur Chełstowski. W trakcie trzech  spotkań, które odbyły się w dniach 14 i 28 stycznia oraz 7 lutego 2011 przygotowano wstępną wersję ankiety.

Opublikowanie w grudniu 2009 r. środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 wywołało szeroką debatę publiczną w środowisku akademickim, prowadzoną z udziałem zewnętrznych interesariuszy uczelni.