W dniu 20 stycznia 2009 r. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Fundacja Rektorów Polskich podpisały Porozumienie o Ustanowieniu Partnerstwa Strategicznego.

W dniu 16 grudnia 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym, w trakcie którego dokonano podsumowania prac zrealizowanych w miiającym roku w ramach etapu II projektu.

W dniach 5-6 grudnia 2008 r. prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji w Berlinie "Education and Labour Market - towards a knowledge based society in Europe", zorganizowanej w ramach cyklu polsko-niemieckich debat intelektualistów Discussion Forum: Germany and Poland in Europe, poświęconych różnym aspektom współpracy międzynarodowej w Europie. 

Prof. Jerzy Woźnicki przedstawił na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w dniu 5 grudnia 2008 r.  referat poświęcony  Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

W dniu 27 listopada br. odbyło się spotkanie inaugurujące prace grup pilotażowych w ramach projektu Benchmarking w szkolnictwie wyższym.

Z intencją możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłych prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., FRP i KRASP zawarły w dniu 3 listopada br. w czasie obrad Prezydium KRASP, Aneks do porozumienia o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP-FRP, określający formułę przyszłych prac i relacji wzajemnych.

30 października 2008 r. Fundacja Rektorów Polskich rozpoczęła cykl Seminariów pt. "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." w ramach prac nad projektem STRATEGII prowadzonych w FRP we współdziałaniu z KRASP.

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji Higher Education to 2030, która odbyła się w dniach 9-9 grudnia 2008 w Paryżu.

W dniu 17 września 2008 r. odbyło się doroczne Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW.

Prezydium KRASP na swym posiedzeniu w dniu 12 września br. przyjęło m. in.  "Uchwałę w sprawie konieczności przyśpieszenia prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce". W Uchwale tej czytamy m. in.:
(...) Prezydium KRASP proponuje, aby przygotowanie dokumentu powierzyć zespołowi działającemu w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Szerokie konsultacje środowiskowe i społeczne projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny objąć wszystkie zainteresowane instytucje i osoby związane z systemem szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także instytucje i osoby spoza środowiska akademickiego.