W dniu 14 marca 2017r. w Hotelu „Novotel Warszawa Centrum” odbyła się Ogólnopolska Konferencji pn. Poziom 5 –brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy. Głównym celem Konferencji było przedstawienie środowisku akademickiemu, przedstawicielom otoczenia społecznego szkół wyższych oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom, wyników badań i debat dotyczących 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, jako potencjalnego obszaru kształcenia istotnego także dla szkolnictwa wyższego.

Cykliczna konferencja naukowa pn. "Polityka publiczna a kapitał ludzki" prowadzona będzie w roku akademickim 2016/2017 i następnych latach przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno - Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich. Konferencja prowadzona jestin memoriam prof. Janiny Jóźwiak.

Powołana została Rada Programowa konferencji, której Przewodniczącym został Prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki. 

W dniu 10 lutego 2017 roku w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Do udziału w obradach zaproszono wąskie grono wybitnych fachowców w dziedzinie zarządzania zarówno z sektora szkolnictwa wyższego jak i z biznesu, którzy już od lat współpracują z uczelniami publicznymi oraz prywatnymi.