Fundacja Rektorów Polskich, zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, realizowanego w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP, w 2013 roku -  zaplanowała kolejne przedsięwzięcie:

W dniu 22 stycznia 2013 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się II Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w ramach cyklu seminariów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Biuro Fundacji Rektorów Polskich w dniu 21 stycznia 2013 r. przekazało do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  list zawierający sprostowanie dot. artykułu zamieszczonego w Rzeczpospolitej, dnia 14 stycznia 2013 r.

W trakcie kolejnego posiedzenia Prezydium KRASP, które odbyło się w dniach 10-11 stycznia 2013 r. w Politechnice Warszawskiej, został przedstawiony  Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Sygnatariuszami  dokumentu byli: Przewodniczący KRASP - Prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący KRZaSP  - Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Prof. Józef Lubacz oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich  - Prof. Jerzy Woźnicki.

W dniu 12 grudnia 2012 r. zakończył prace społeczny zespół roboczy, działający z udziałem grona dziekanów wydziałów politologicznych czołowych polskich uniwersytetów, który przedstawił propozycje konkretyzacji warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pn. nauki o polityce  publicznej. Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Woźnicki, organizował prace tego zespołu jako członek Zespołu CK ds. Nowych Dyscyplin Naukowych - ekspert odpowiedzialny za opis tej dyscypliny. Efektem prac jest wspólne oświadczenie pt. "Propozycja warunków przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej" skierowane na ręce Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Prof. Tadeusza Kaczorka.

W dniu 10 grudnia 2012 r. ukazał się w Rzeczpospolitej wywiad z Prezesem FRP  zatytułowany "Ilość nie nadrobi jakości" http://prawo.rp.pl/artykul/959715-Ilosc-nie-nadrobi-jakosci.html .

W procesie końcowej edycji tekstu przygotowywanego do druku, w pracach technicznego opracowywania  wywiadu wkradł się błąd, który prostujemy we fragmencie wyróżnionym kolorem czerwonym.

W dniach 9-11 grudnia  odbyło się w hotelu Sobienie Królewskie I wyjazdowe  posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, której Przewodniczącym jest Prezes Fundacji rektorów Polskich - Prof. Jerzy Woźnicki. W spotkaniu tym wzięli udział członkowie KOiL oraz zaproszeni Goście: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Prof. Wiesław Banyś oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Józef Lubacz.

W dniach 22-24 listopada 2012 r. w Warszawie, odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenie Plenarne KRASP. Podczas obrad Zgromadzenia, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich przedstawił plan przedsięwzięć do realizacji przez Fundację Rektorów Polskich w najbliższych latach. 

W dniu 27 listopada 2012 roku, w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się I w roku akademickim 2012/2013  seminarium FRP-ISW dla doktorantów pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

W dniach 24 - 29 października 2012 r. Prezes FRP na zaproszenie Związku Polaków w Kazachstanie, złożył wizytę w Astanie.