Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-8030-674-5
Objętość: 270
Oprawa: miękka

Raport Końcowy powstał w ramach realizacji Projektu FRP-KRASP pn. „Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 r.”. Zgromadzenie Plenarne KRASP uznało to przedsięwzięcie za tzw. Projekt kadencji 2020–2024 oraz powierzyło jego realizację FRP we współdziałaniu z KSPSW KRASP, składającą się z Zespołu Konsultantów (ZK) i Zespołu Redakcyjnego (ZR).

Autorzy: Єжи Возницький, Ірина Дегтярьова
Instytucje sprawcze: Варшавська Політехніка
ISBN: 978-83-7963-245-9
Objętość: 186

Закінчується реалізація трирічного Циклу 2 Польсько-українського проєкту „Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти”, який реалізувався у 2022–2024 роках на підставі Угоди з Міністром науки та вищої освіти Польщі (раніше – Міністерство освіти і науки), за змістовної та організа-ційної підтримки Фундації польських ректорів (FRP), у співпраці з Конфе- ренцією ректорів академічних шкіл Польщі (КRASP) та Спілкою ректорів закладів вищої освіти України (Спілка).

Autorzy: Jerzy Woźnicki, Iryna Degtyarova (red.)
Instytucje sprawcze: Politechnika Warszawska
ISBN: 978-83-7963-068-4
Objętość: 186
Oprawa: miękka

Niniejsza monografia stanowi podsumowanie realizacji II Cyklu Projektu Polsko-Ukraińskiego pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni (PP-U), realizowanego w latach 2022–2024 przez Politechnikę Warszawską na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przedtem Ministerstwem Edukacji i Nauki) przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Fundacji Rektorów Polskich (FRP), we współdziałaniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy (ZRUU).

Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 28
Oprawa: miękka

Najnowszy raport Fundacji Rektorów Polskich i Wolters Kluwer Polska jest efektem realizowanego wspólnie od 2021 r. projektu pn. „Szkolnictwo wyższe a technologie”. W naszych najnowszych badaniach prowadzonych w 2023 r. skoncentrowaliśmy się na kwestiach kontroli zarządczej na uczelniach publicznych z perspektywy osób odpowiedzialnych za ten proces.

Niniejszy raport skupia się na sposobach realizacji w praktyce przez uczelnie obowiązku kontroli zarządczej narzuconego regulacjami ustawy o finansach publicznych. Stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie czy kontrola zarządcza rzeczywiście przyczynia się do efektywniejszego zarządzania uczelnią i poprawy jej funkcjonowania czy ma jedynie charakter regulacji obciążających w sposób nadmiarowy szkoły wyższe, wprowadzając przerost wymogów administracyjnych i biurokratyzujących ich działalność.

Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich & Uniwersytet Jagielloński
ISBN: 978-83-233-7410-7
Objętość: 315
Oprawa: Twarda

Monografia naukowa powstała z intencją uhonorowania Roku Jubileuszowego 25-lecia KRASP. Książka – zgodnie z intencją autora – jest jego osobistą pogłębioną refleksją na temat działalności KRASP, podkreślającą znaczenie utworzenia FRP przez rektorów jako jednego z ich istotnych dokonań. Zawiera zbiór myśli o kontekście systemowym funkcjonowania uczelni i sztuce rektorstwa, o misji i wartościach Konferencji Rektorów, o jej społecznej roli, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w działalności legislacyjnej, będącej rodzajem żywiołu KRASP, z przypisywaniem wielkiego znaczenia obronie autonomii uczelni.

Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 17
Oprawa: miękka

Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z partnerem strategicznym Wolters Kluwer Polska od 2021 r. realizuje projekt dotyczący cyfryzacji polskich uczelni. Niniejszy raport jest rezultatem badań jakościowych przeprowadzonych w ramach II etapu projektu w 2022 r. Do udziału w badaniu zaprosiliśmy kadrę zarządzającą wybranych uczelni. Celem badania była identyfikacja potrzeb oraz aktualnych i praktycznych rozwiązań stosowanych przez różne szkoły wyższe w zakresie zarządzania uczelnią cyfrową w dwóch kluczowych dla sprawnego funkcjonowania uczelni obszarach: zarządzania ryzykiem oraz zarządzania dokumentami.

Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Fundacja Rektorów Polskich, Politechnika Śląska w Gliwicach
ISBN: 978-83-7880-837-4
Objętość: 382
Oprawa: miękka

Raport powstał w ramach I etapu projektu badawczego pn. “Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2030 r.” realizowanego przez FRP i KSPSW KRASP na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w okresie kadencji 2020-2024.

Celem ogólnym prac było opracowanie prognozy wraz z elementami wizji i perspektyw rozwojowych szkolnictwa wyższego w naszym kraju w kolejnych latach, do 2025 r. z projekcją do 2030 r. Treści rozdziałów niniejszej książki to zamówione ekspertyzy tematyczne, uzupełnione o wyniki badania opinii rektorów uczelni członkowskich KRASP, na temat ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i efektów jej wdrażania. Publikacja zawiera także ogólne informacje o Projekcie i założeniach jego dotychczasowej i planowanej realizacji.

Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 28
Oprawa: miękka

"Pandemia COVID-19 przyniosła nowe zagrożenia, które dotknęły uczelnie, stawiając je wobec poważnych wyzwań. Jednym z nich stały się wymagania technologiczne. Poszukując możliwości realizacji swej misji w tych warunkach uczelnie wprowadzały rozwiązania zarządcze i technologiczne, wcześniej nieobecne w ich funkcjonowaniu. 

Ścieżki walki ze skutkami pandemii były i pozostają zróżnicowane w następstwie zasady autonomii instytucjonalnej w systemie szkolnictwa wyższego. Zbliżając się do oczekiwanego końca pandemicznych ograniczeń, rektorzy we współdziałaniu z kanclerzami podejmują decyzje, które określą nowe standardy funkcjonowania uczelni. Bardzo pomocna w tych działaniach jest wymiana doświadczeń, w tym przedstawianie informacji ogólnych o stanie systemu i promocja dobrych praktyk. 

Z takimi intencjami Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z Wolters Kluwer Polska, jednym ze swoich partnerów strategicznych, przeprowadziła badanie, którego wyniki przekazujemy uczelniom oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki" (Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki Prezes FRP).

Autorzy: Ірина Дегтярьова, Єжи Возніцький (Наукова редакція)
Instytucje sprawcze: Варшавська Політехніка
ISBN: 978-83-8156-312-3
Objętość: 339

"Польсько-український проєкт, про який ідеться у цій монографії, реалізується Варшавською Політехнікою за рахунок та на підставі угоди з Міністерством освіти і науки Польщі з 2018 року у рамках т.зв. І циклу партнерстві, з польського боку – з Конференцією ректорів академічних шкіл Польщі KRASP та Фундацією польських ректорів FRP, а з українського – із Спілкою ректорів України. Особливо цінними слід вважати різноманітні заходи та їх результати, які здійснено у рамках Проєкту, включаючи дослідження ключових проблем вищої освіти, проведені за участю 50 університетів обох країн. Вони стали основою для т. зв Спільних резолюцій. Ці документи містять рекомендації, адресовані розробникам та реалізаторам державної політики, підготовлені на основі оригінальної дослідницької методології у галузі суспільних наук (...)" (Проф. Ян Шмідт Президент KRASP в каденції 2016–2020 рр.)

Autorzy: Iryna Degtyarova, Jerzy Woźnicki (red. nauk)
Instytucje sprawcze: Politechnika Warszawska
ISBN: 978-83-8156-311-6
Objętość: 339
Oprawa: miękka

"Referowany w niniejszej monografii Projekt Polsko-Ukraiński zlecony do realizacji Politechnice Warszawskiej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce, realizowany jest od 2018 roku w ramach tzw. I Cyklu w partnerstwie, ze strony polskiej – z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich i Fundacją Rektorów Polskich, a ze strony ukraińskiej – ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy. Za szczególnie cenne należy uznać zróżnicowane działania i ich efekty, podejmowane w ramach Projektu, a w tym badania dotyczące kluczowych problemów szkolnictwa wyższego przeprowadzone z udziałem 50 uczelni z obu krajów. Stały się one podstawą uchwalonych przez rektorów tzw. Stanowisk Wspólnych. Dokumenty te zawierają rekomendacje adresowane do kreatorów i realizatorów polityki publicznej, opracowane z wykorzystaniem oryginalnych rozwiązań metodologicznych na gruncie nauk społecznych (...)" (Prof. Jan Szmidt Przewodniczący KRASP w latach 2016-2020)