dsc06940Koncepcja utworzenia Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy została opracowana w roku 2000 w ramach projektu badawczego, sfinansowanego ze środków Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz UNESCO European Center For Higher Education (CEPES). Wynikiem projektu były dwie publikacje, ogłoszone przez KRASP: Obszar, cele i formuła instytucjonalnych i systemowych badań nad szkolnictwem wyższym i nauką: koncepcja instytutu badawczego KRASP oraz Instytut badawczy - Fundacja Rektorów Polskich: Zadania merytoryczne na tle problemów polityki edukacyjnej w Polsce oraz projektu statutu i aktu notarialnego ustanowienia Fundacji.

W czerwcu 2001 roku osiemdziesięciu rektorów uczelni akademickich utworzyło Fundację Rektorów Polskich z misją działania rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.

W sierpniu 2003 roku Fundacja Rektorów Polskich i Konferencja Uczelni Niepublicznych wspólnie utworzyły Instytut Społeczeństwa Wiedzy, z misją prowadzenia studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomagania procesu kształtowania się i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Intencją, występującego z obywatelską inicjatywą ponad 100-osobowego grona, angażujących osobiste środki finansowe, rektorów założycieli Fundacji i Instytutu, do którego należą zarówno rektorzy wiodących uczelni państwowych jak i niepaństwowych, jest ustanowienie niezależnej instytucji realizującej misję o charakterze pro publico bono, w obszarze badań nad szkolnictwem wyższym i nauką, a także nad związanymi z tym zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego oraz edukacyjnymi i społecznymi uwarunkowaniami gospodarki opartej na wiedzy i polityki proinnowacyjnej.

Pragniemy aby ściśle współpracujące ze sobą instytucje: Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy - wypełniając istniejącą lukę, ogrywał w życiu publicznym w obszarze swego działania istotną rolę."

Prezes Fundacji Rektorów Polskich,
Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy,
Prof. Jerzy Woźnicki