Politechnika WarszawskaInstytucją patronującą Fundacji Rektorów Polskich i Instytutowi Społeczeństwa Wiedzy jest Politechnika Warszawska, w której murach Fundacja i Instytut zostały powołane. Senat PW w swej uchwale z dnia 21 czerwca 2001 r. stwierdza m.in.:

"W związku z ustanowieniem w dniu 7 czerwca 2001 r. w murach Politechniki Warszawskiej przez grono kilkudziesięciu rektorów Fundacji Rektorów Polskich z tymczasową siedzibą w PW, Senat - po zapoznaniu się z misją i Statutem Fundacji - wita tę inicjatywę, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury narodowej. Wybór miejsca i terminu zwołania zgromadzenia założycielskiego fundatorów, wpisując się w obchody Roku Jubileuszowego 175-lecia tradycji naszej Uczelni, nawiązuje do jej historycznej tożsamości, jako instytucji akademickiej obecnej w życiu publicznym. Biorąc to pod uwagę, Senat postanawia, że - podobnie jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych instytucji i organizacji - Politechnika Warszawska zapewni Fundacji Rektorów Polskich, jako instytucji powołanej do działania dla dobra publicznego w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, odpowiednie warunki do działania, w tym stałą siedzibę na terenie Uczelni"(...).

W konsekwencji tej uchwały, Politechnika Warszawska m.in. nieodpłatnie udostępniła Fundacji początkowo lokal tymczasowy, a następnie - w maju 2003 r. - odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia wraz z podstawową infrastrukturą techniczną, przeznaczone na stałą siedzibę Fundacji w Domu Gościnnym PW. Działania Politechniki Warszawskiej zostały z wdzięcznością i uznaniem przyjęte w środowisku akademickim, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W uchwale z dnia 14 września 2002 r. rektorzy - członkowie Prezydium KRASP, witając z zadowoleniem podjęcie działalności przez Fundację, składają podziękowanie Politechnice Warszawskiej za zapewnienie Fundacji odpowiednich warunków do działania. Związki Fundacji z Politechniką wynikają również z "Porozumienia o wspólnej organizacji imprez edukacyjnych" zawartego w dniu 11 stycznia 2002 r. pomiędzy Politechniką Warszawską i Wydawnictwem Edukacyjnym PERSPEKTYWY PRESS.

www.pw.edu.pl

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, utworzonym przez polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto, 10 szkół ma status uczelni stowarzyszonych, a Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) ma status konferencji stowarzyszonej.

www.krasp.org.pl

 

Pearson


pearsonlogo horizontal blk rgb

Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Świadczy usługi w zakresie kształcenia oraz oceniania w ponad 100 krajach, aktywnie wspiera transformację systemów edukacji na całym świecie, m.in. biorąc czynny udział w opracowywaniu metodologii badań PISA. Polski oddział - Pearson Central Europe Sp. z o.o. - stanowi centrum zarządzania na Europę Centralną i Wschodnią oraz Skandynawię (łącznie 37 krajów regionu). Pearson Polska wspiera doskonalenie nauczania języków obcych w ramach reform systemu oświaty w Polsce.

www.pearson.pl

 

PCG PolskaPCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Odbiorcami usług PCG w Polsce jest ponad 3,500 szkół, 50 uczelni, a także liczne szpitale i ośrodki opieki długoterminowej. PCG w Polsce specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem jednostkami z sektora publicznego. Od 2015 roku w strukturze PCG działają dwaj wiodący dostawcy usług IT dla sektora edukacji w Polsce: LIBRUS oraz Partners in Progress, a także zespół analityków odpowiedzialnych za opracowanie modelu statystycznego Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).

www.pcgpolska.pl 

PCG AcademiaPCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Misją firmy jest dostarczanie efektywnych rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania poprzez podejmowanie decyzji z wykorzystaniem rzetelnych danych i narzędzi analitycznych. PCG Academia i Fundacja Rektorów Polskich współpracują od styczna 2016 r. realizując projekt LUMEN (konkurs – konferencja – portal internetowy) oraz projekt Analityka edukacyjna w szkołach wyższych, w którym w 2016 roku przebadano potencjał edukacyjny i losy akademickie blisko 200 tys. studentów.

www.pcgacademia.pl

 

Wydawnictwo Wolters Kluwer

      logoWK

Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolter Kluwer - globalnego lidera w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla branży prawniczej, administracji publicznej, biznesu, opieki zdrowotnej oraz obszaru compliance Na rynku polskim jest największym wydawcą profesjonalnych publikacji z zakresu prawa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia i zarządzania zasobami ludzkimi.


                                                          www.wolterskluwer.pl

 

 

Wydawnictwo Naukowe PWN

04 pwn logo rgb

Wydawnictwo Naukowe PWN jest jednym z największych, najbardziej znanych i najstarszych polskich wydawnictw konsekwentnie realizującym misję nowoczesnego, rzetelnego i spełniającego wszelkie oczekiwania swych odbiorców źródła informacji. Celem i misją PWN jest dostarczanie wiarygodnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wydawnictwo naukowe PWN od ponad 65 lat publikuje podręczniki, publikacje i skrypty naukowe, monografie oraz książki dla profesjonalistów, ściśle współpracując z uczelniami. PWN stawia na rozwój technologii i różnorodność produktów. Przykładem jest pierwsza w Polsce wirtualna czytelnia książek – IBUK Libra, a także bezpłatne e-czasopismo Niezbędnik Akademicki udostępniane pracownikom naukowym. Wieloletnie doświadczenie i znajomość potrzeb uczelni przyczyniło się do utworzenia Instytutu PWN dedykowanego działalności edukacyjnej – dostarczaniu usług szkoleniowych i konferencyjnych adresowany m.in. do środowiska akademickiego.

 


www.pwn.pl

            

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół PolskichKonferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) jest, obok Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jedną z dwóch konferencji rektorów przewidzianych przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (I oraz II stopnia).

Do głównych zadań KRZaSP należy: podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.krzasp.pl