Projekt międzynarodowy EUA NEWLEAD: „Nowe modele innowacyjnego przywództwa i zarządzania zmianą w szkolnictwie wyższym”- realizowany w latach 2020- 2023 w ramach Erasmus+

Fundacja Rektorów Polskich weszła w skład konsorcjum 3-letniego projektu „AGILE - Higher education resilience in refugee crises: forging social inclusion through capacity building, civic engagement and skills recognition” (pol. Odporność szkolnictwa wyższego na kryzysy związane z uchodźcami: budowanie włączenia społecznego poprzez rozwój potencjału, zaangażowanie obywatelskie i uznawanie umiejętności), który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2025.

Projekt Polsko - Ukraiński pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni jest realizowany przez Politechnikę Warszawską, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Edukacji i Nauki, we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

Projekt "Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia" realizowany jest przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Projekty realizowane wspólnie z Public Consulting Group Academia.

Projekty realizowane wspólnie z Plagiat.pl.

Projekty realizowane w ramach Polsko-Ukraińskiego Projektu Badawczego.

W ramach partnerstwa strategicznego z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP, Fundacja Rektorów Polskich realizuje wieloletni Program stałych przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkolnictwa wyższego. Działalność w ramach Programu koordynuje Zespół Konsultacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele KRASP i FRP.

Kontynuujemy, wspólnie z Firmą Pearson Central Europe, realizację projektu pn.: „Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”