W dniach 1-4 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna XIV Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 6 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Sprawy programów finansowych ze środków europejskich

  • Sprawy gospodarki finansowej w uczelniach publicznych

  • Sprawy zamówień publicznych.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: podsekretarz Stanu w MNiSW prof. J. Guliński a także D. Piasta wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, M. Łata dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, A. Hołda, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz M. Libuda, dyrektor zarządzająca segmentem nauka i szkolnictwo wyższe w wydawnictwie prawniczym Wolters Kluwer.

Ocena ogólna XIII Szkoły FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,3 (w skali 1-5).

Kolejna Szkoła FRP dla kanclerzy i kwestorów została zapowiedziana na okres 31.05-3.06,2015r.