W dniu 18 września 2019 r. w godz. 1130-1500  w siedzibie FRP-ISW w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14, odbędzie się doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, które tradycyjnie mieć będzie charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020,

Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

w kadencji 2016-2020

 

Mamy poczucie wielkiej straty.

Jerzy Woźnicki

Prezes Fundacji Rektorów Polskich

wraz z Zarządem i Radą Fundacji

W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach.

W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Organizatorami konferencji była Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.

W dniu 6 maja 2019 r. ruszyła III edycja KONKURSU „LEADERS IN UNIVERSITY MANAGEMENT – LUMEN 2019” organizowana przez firmę PCG Academia przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyła się Konferencja pn. „Edukacja dla przyszłości – jakość kształcenia” organizowana przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Z głębokim żalem żegnamy

Profesora Jacka Namieśnika

Rektora Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020,

zaangażowanego w proces kreowania Uczelni,

specjalistę z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska,

uczonego o wybitnych osiągnięciach naukowych

 

Mamy poczucie wielkiej straty.

 

W dniach 1-4 kwietnia br. w Poznaniu, odbyła się wizyta delegacji Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, zorganizowana w ramach projektu pomocowego MNiSW-PW pn. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”. Uczelnią-gospodarzem wizyty był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Delegacja spotkała się m.in. z przedstawicielami KRASP.

W dniu 12 kwietnia br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się ósma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która ”, która w roku akademickim 2018/19 i następnych jest prowadzona przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Fundację Rektorów Polskich.

W dniu 29 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się największa, cykliczna konferencja naukowa poświęcona tematyce jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania oraz wyzwań i szans stojących przed polską nauką. Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Polonia Palace. Organizatorami konferencji są Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Plagiat.pl.