Tożsamość europejska a tożsamość polska
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-7-2
Objętość: 52
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Problemy kultury w aspektach europjeskich
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-9-9
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 9 marca 2005 r.

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-920536-8-0
Objętość: 64
Oprawa: miękka

Raport został opracowany przez zespół ekspertów, w skład którego weszli: prof. Janusz Barta, prof. Jan Błeszyński, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Roman Hauser, prof. Ryszard Markiewicz, prof. Aurelia Nowicka, prof. Ryszard Skubisz. Pracom Zespołu przewodniczył Prezes FRP.

W raporcie przedstawiono analizę zagadnienia w aspektach:

  • autorskoprawnych problemów prac magisterskich i doktorskich

  • podstawy prawnych i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich

  • odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  • odpowiedzialności pracowniczej i administracyjnoprawnej

  • odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015
Autorzy: Jan Kozłowski (red.)
Instytucje sprawcze: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-6-4
Objętość: 239
Oprawa: miękka

Celem opracowania jest przygotowanie wstępnych propozycji nowego systemu finansowania B+R w Polsce ze źródeł publicznych, opartego na porównaniu dróg finansowania B+R w Unii Europejskiej i w Polsce.
Raport zawiera przegląd instrumentów finansowania B+R ze źródeł budżetu państwa stosowanych w krajach EU i OECD wraz z oceną, jaką skuteczność mogłyby one mieć w Polsce. Praca uwzględnia zagadnienia funduszy unijnych ujętych w Narodowym Planie Rozwoju.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-4-8
Objętość: 88
Oprawa: miękka

Materiały robocze z ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 13 grudnia 2004 r. w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy.

Projekt Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, w ramach którego odbyło się seminarium „Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej” uzyskał finansowanie w konkursie otwartym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt. Debata na temat Strategii Lizbońskiej. Czas realizacji tego projektu był niezwykle krótki – rozpoczął się w listopadzie, zaś wszystkie działania musiały zostać zakończone w początkach stycznia 2005 r. Aby sprostać temu wymaganiu Instytut Społeczeństwa Wiedzy zdecydował się na wydanie materiałów seminarium w wersji roboczej tzn. w postaci przezroczy lub tez prezentowanych przez mówców (czasami opatrzonych dodatkowym komentarzem) oraz spisanych z taśmy wystąpień w dyskusji. Celem publikacji było przybliżenie kwestii związanych z realizacją zadań stawianych przed polskimi uczelniami przez Strategię Lizbońską.

Co nam przynosi Konstytucja Europejska?
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-5-6
Objętość: 67
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 18 listopada 2004 r.

Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-3-X
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 czerwca 2004 r.

A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education in Poland
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-7-4
Objętość: 32
Oprawa: miękka

This study is part of the UNESCO-Cepes project Demographic Trends and Life Cycles Changes: Their Impact on Policy and Functioning of Higher Education Institutions in Europe.

Przyszłość Unii Europejskiej a traktat ustanawiający konstytucję dla Europy
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-2-1
Objętość: 56
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 marca 2004 r.

Współdziałanie uczelni poblicznych i niepublicznych - opinie rektorów
Autorzy: Ewa Chmielecka
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-1-3
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana w ramach projektu zrealizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Na podstawie badania opinii rektorów stworzono opis wzajemnych relacji pomiędzy sektorem uczelni publicznych i niepublicznych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Autorzy dążyli do usystematyzowania informacji o formach współistnienia obydwu sektorów oraz uzyskania empirycznego potwierdzenia tego, jakie poglądy na ten temat rozpowszechnione są w środowisku akademickim. Opinie rektorów były głosem szczególnie ważnym w kwestii współdziałania sektorów, bowiem w ich codziennej działalności koncentrują się konflikty i współpraca uczelni publicznych i niepublicznych oraz towarzyszące im korzyści i koszty poszczególnych szkół i całego systemu szkolnictwa wyższego. Sprawa współdziałania to jeden z najpoważniejszych problemów działalności rektorów.