Memorandum dotyczące polityki kontroli antypalgiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach
Autorzy: Tadeusz Więckowski (red.)
Instytucje sprawcze: Plagiat.pl, Fundacja Rektorów Polskich
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach projektu Polityka kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniachprzeprowadzonego wspólnie przez FRP – ISW oraz firmę Plagiat.pl.  Zawiera ona opis aktualnych działań realizowanych przez uczelnie w zakresie przeciwdziałania plagiatowaniu przez studentów. Sformułowana, na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych i ankietowych w okresie luty – marzec 2016 r. na polskich uczelniach, diagnoza ma w założeniu pomóc uczelniom zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja i świadomie kształtować wewnętrzną politykę antyplagiatową. Przedstawione w publikacji rekomendacje mają na celu nie tylko skuteczną implementację regulacji ustawowych w zakresie kontroli antyplagiatowej, ale również faktyczną odbudowę etosu akademickiego i ugruntowanie w społecznej świadomości wagi rzetelności i uczciwości naukowej na każdym etapie kształcenia. 

Model awansu naukowego w Polsce
Autorzy: Franciszek Ziejka (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-7244-772-1
Objętość: 188
Oprawa: miękka

Publikacja jest rezultatem zorganizowanej w Krakowie 17-18 maja 2006 r. konferencji nt: „Model awansu naukowego w Polsce”. Część I książki zawiera zapis wystąpień i debaty z konferencji., natomiast w części II zamieszczono artykuły zawierające propozycje rozwiązań tytułowego zagadnienia. Celem publikacji jest rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji na temat przyszłego modelu awansu naukowego w Polsce.

Europejskie szanse polskiej młodzieży
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-923756-5-0
Objętość: 177
Oprawa: miękka

Książka stanowi zapis wystąpień i debaty zaprezentowanych na konferencji nt.: Europejskie szanse polskie młodzieży, zorganizowanej przez FRP i Komitet w dniu 29 października 2006 r. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni doktoranci, uczestniczący w organizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW) seminarium nt.: Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego
Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-6-7
Objętość: 334
Oprawa: miękka

Książka prezentuje wizję szkolnictwa wyższego w Polsce na tle procesów europejskich u progu XXI wieku, promując, jako ważne wartości i rozwiązania w tym systemie: gwarancje istotnej, ale ograniczonej, roli państwa, integralny charakter systemu, mechanizmy zapewniania jakości kształcenia, otwartość na wyzwania o charakterze międzynarodowym, ład systemowy oparty na harmonijnym łączeniu nadzorczych i regulacyjnych funkcji ministra z doradczymi i opiniodawczymi zadaniami niezależnych instytucji i organizacji partnerskich, łączenie obowiązków i praw studentów i doktorantów oraz zasady autonomii uczelni wiązanej z jej odpowiedzialnością i transparentnością działania.

Społeczna odpowiedzialność uczelni.
Autorzy: Krzysztof Leja (red.)
Instytucje sprawcze: Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-886171-9-5
Objętość: 157
Oprawa: miękka

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla budowania pozycji społecznej uczelni.

Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-9-8
Objętość: 235
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach I etapu projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym", realizowanego w latach 2007-2010 przy wsparciu firmy Telekomunikacja Polska. Celem publikacji jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i założeń dotyczących dalszych prac nad systemem benchmarkingu w polskim szkolnictwie wyższym. Monografia zawiera zebrane i skomentowane materiały prezentowane przez uczestniczących w projekcie ekspertów na konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundacje Rektorów Polskich, odnoszących sie do problematyki benchmarkingu.

Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-923156-3-4
Objętość: 159
Oprawa: miękka

Publikacja zawiera zapis debaty z posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (KOiL) KRASP w dniu 4 marca 2006 roku w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Punktem wyjścia do dyskusji było opracowanie Instytutu Społeczeństwa Wiedzy pt. Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - raport końcowy przyjęty na posiedzeniu zespołu wykonawców projektu realizowanego w ISW.

Regulacje Prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ISBN: 83-923156-2-6
Objętość: 198
Oprawa: miękka

Instytut Społeczeństwa Wiedzy, wspierany przez Fundację Rektorów Polskich, przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej i wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczął w lipcu 2005 r. realizację projektu pn. „Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki”, który będzie osadzony w polskich realiach prawnych i kulturowych. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie I-go etapu prac prowadzonych w ramach tego projektu, który w całości stanowi próbę wskazania możliwych rozwiązań mogących, po ich wdrożeniu, owocować większym przepływem nowoczesnych technologii z uczelni i innych jednostek sfery B+R do gospodarki.

Polska w Zjednoczonej Europie: Substrat ludzki i kapitał społeczny
Autorzy: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-1-8
Objętość: 104
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja zawiera zapis wystąpień zaprezentowanych na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Rektorów Polskich. Konferencja ta odbyła się w dniu 27 października 2005 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie.
Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jak budować kapitał ludzki? Jak podnosić poziom edukacji, wiedzy, uzdolnień i kompetencji zawodowych obywateli? Jak kształtować społeczeństwo wiedzy? Wśród różnych możliwych odpowiedzi jedna ma charakter generalny: ogromnie ważne jest prowadzenie właściwiej polityki edukacyjnej i naukowej. Polityka ta musi być realizowana przy licznych ograniczeniach, które mają charakter społeczny, cywilizacyjny, ekonomiczny, demograficzny itd.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-0-X
Objętość: 232
Oprawa: miękka

Celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie w Unii Europejskiej efektywnej i konkurencyjnej gospodarki. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez stworzenia społeczeństwa wiedzy. Właśnie dlatego Strategia przyznaje szczególne miejsce szkołom wyższym: uczelnie, jako miejsca tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, są najważniejszym elementem kształtowania społeczeństwa wiedzy.

Polskie uczelnie powinny dobrze przygotować się do realizacji Strategii, zrozumieć swą odpowiedzialność za jej powodzenie, wypracować instrumenty jej realizacji oraz określić konkretne zadania, jakie z niej wynikają. Wiosną 2005 r. Strategia Lizbońska została przeredagowana, dopracowano jej cele i instrumentarium. Odpowiedzialność szkół wyższych za jej realizację nie uległa zmianie.

Wychodząc naprzeciw zadaniom uczelni, Fundacja Rektorów Polskich i powołany przez nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy zorganizowali serię seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych kierowanych do tych przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy pełnią szczególnie ważne funkcje związane z realizacją Strategii Lizbońskiej.

Zapisy wygłoszonych referatów oraz debat, które odbyły się w ramach tych seminariów, opublikowano w niniejszym tomie.