Zgodnie z zapisami w Statucie celami Fundacji Rektorów Polskich są:

 • działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego,
 • wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury,
 • wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

Swoje cele Fundacja Rektorów Polskich realizuje poprzez:

 • promowanie rozwoju edukacji, nauki i kultury,
 • działanie na rzecz upowszechniania wyższego wykształcenia oraz równości szans edukacyjnych młodzieży,
 • popularyzowanie oferty instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia,
 • wyróżnianie osiągnięć w działaniach na rzecz rozwoju edukacji narodowej,
 • promowanie postaw proedukacyjnych obywateli i działań na rzecz kształcenia ustawicznego,
 • prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań dotyczących strategicznych zagadnień edukacji i nauki, z uwzględnieniem uwarunkowań integracji europejskiej,
 • prowadzenie badań i wykonywanie ekspertyz na potrzeby środowiska akademickiego w Polsce,
 • prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań, dotyczących polityki oświatowej w jej interakcji ze szkolnictwem wyższym,
 • monitorowanie przebiegu procesów i zjawisk zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz na styku szkolnictwa średniego i wyższego,
 • tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz służenie pomocą w organizacji zespołów badawczych, stosownie do zadań i potrzeb zainteresowanych instytucji,
 • udział w przedsięwzięciach na rzecz kultury narodowej,
 • promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
 • inicjowanie i organizowanie debaty publicznej w sprawach nauki, edukacji i kultury narodowej oraz upowszechnianie jej wyników,
 • służenie pomocą osobom i instytucjom, zajmującym się doskonaleniem systemu edukacji i badań naukowych,
 • współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego i nauki,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów,
 • wydawanie stałych i okazjonalnych publikacji, dotyczących zagadnień szkolnictwa wyższego i nauki.

Pozycja międzynarodowa Fundacji Rektorów Polskich:

FRP jest jedną z wiodących instytucji na świecie zajmujących się badaniami nad szkolnictwem wyższym, w tym jedną z dwóch instytucji w Polsce wg. Boston College Center for International Higher Education

Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals and Publications (2015, The Boston College, Laura E. Rumbley, Philip G. Altbach, et.al.) 

FRP mapa