Geneza utworzenia Fundacji Rektorów Polskich

Idea utworzenia Fundacji Rektorów Polskich zrodziła się w wyniku dyskusji zainicjowanej w ramach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Była ona efektem przekonania o niedostatecznym stopniu rozwoju zaplecza merytorycznego dla procesu niezbędnych przemian w szkolnictwie wyższym i systemie badań naukowych. Stan taki utrudnia lub uniemożliwia przygotowanie wielu opracowań i dokumentów uczelniom oraz innym gremiom i instytucjom zobowiązanym do wyrażania opinii i podejmowania decyzji w dziedzinie edukacji i badań naukowych. Utrudnia to także działania konferencji rektorów m.in. na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza w tak ważnych sprawach jak udział Polski w Procesie Bolońskim, zmierzającym do stworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a także udział w kształtowaniu Europejskiego Obszaru Badań Naukowych. Za pożądane uznano zatem poszerzenie istniejącego zaplecza merytorycznego dla reform edukacyjnych o instytucję badawczą o odpowiednim autorytecie, pracującą na rzecz rozwoju systemu edukacji narodowej i nauki, i rozpoczęto prace nad koncepcją takiej instytucji. Prace te prowadzone były w ramach projektu finansowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, przy wsparciu KRASP oraz UNESCO European Centre for Higher Education Studies (CEPES).

Prezydium KRASP po zapoznaniu się z wynikami prac nad koncepcją instytutu badawczego podjęło 2 grudnia 2000 r. uchwałę, w której wyraża pogląd, że:

"właściwą formą realizacji tej koncepcji byłoby utworzenie Instytutu Badawczego - Fundacji Rektorów Polskich, powołanego przez tych rektorów z grona członków KRASP, którzy uznają tę inicjatywę za godną poparcia". Rektorzy stwierdzili ponadto, że "powołanie tego Instytutu jako organizacji pozarządowej stanowiłoby istotną przesłankę praktycznej realizacji postulatu tworzenia nowego, w większym stopniu niezależnego od zmian politycznych, ładu systemowego w obszarze edukacji i nauki."

Powstanie Fundacji Rektorów Polskich

W wyniku dalszych dyskusji podjęto decyzję o utworzeniu Fundacji Rektorów Polskich, której jednostką mógłby stać się instytut badawczy. Fundacja została ustanowiona 7 czerwca 2001 r. W ślad za podpisaniem aktu notarialnego ustanowienia Fundacji podjęto działania zmierzające do jej zarejestrowania. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. Fundacja Rektorów Polskich została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

W związku z zainteresowaniem, jakie inicjatywa utworzenia instytutu badawczego wzbudziła wśród rektorów uczelni niepaństwowych, kierując się przekonaniem o potrzebie zapewnienia instytutowi możliwie szerokiego zaplecza, obejmującego sektory publiczny i niepubliczny w szkolnictwie wyższym, Fundacja Rektorów Polskich zainicjowała działania zmierzające do wspólnego ustanowienia instytutu przez Fundację i jej partnerów reprezentujących uczelnie niepaństwowe.

W dniu 24 IX 2004 Fundacja Rektorów Polskich uzyskała status organizacji pożytku publicznego.