Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-8156-024-5
Objętość: 373
Oprawa: miękka

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich i Politechniką Warszawską. 

Kompozycja niniejszej książki nawiązuje do programu Konferencji, którego struktura, w części obejmującej referaty naukowe, została oparta na założeniu o potrzebie objęcia analizą najważniejszych obszarów działania organów państwa na szczeblu systemowym oraz samych uczelni na poziomie instytucjonalnym.

Skutkiem tego założenia, treść monografii obejmuje obok Wprowadzenia, następujące części:

Cz. I Szkolnictwo wyższe w okresie 30-lecia transformacji ustrojowej państwa 1989-2019/ działalność legislacyjna, badania nad systemem, finansowanie/

Cz. II Studia: kandydaci, studenci, ewaluacja

Cz. III Nauka: model kariery, doktoranci, dylematy etyczne, perspektywa europejska

Cz. IV Polityka publiczna: aktorzy, standardy, reformy

Cz. V Zarządzanie: zmiany, uwarunkowania, efekty

Ogólna ocena procesu transformacji systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1989-2019, wyłaniająca się z treści referatów, a następnie rozszerzonych merytorycznie rozdziałów, wydobywa nasze sukcesy i porażki, nasze dokonania i zaniechania, nasze silne i słabe strony.