Z intencją możliwie najlepszego przygotowania się do przyszłych prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., FRP i KRASP zawarły w dniu 3 listopada br. w czasie obrad Prezydium KRASP, Aneks do porozumienia o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy KRASP-FRP, określający formułę przyszłych prac i relacji wzajemnych.

30 października 2008 r. Fundacja Rektorów Polskich rozpoczęła cykl Seminariów pt. "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." w ramach prac nad projektem STRATEGII prowadzonych w FRP we współdziałaniu z KRASP.

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji Higher Education to 2030, która odbyła się w dniach 9-9 grudnia 2008 w Paryżu.

W dniu 17 września 2008 r. odbyło się doroczne Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów FRP-ISW.

Prezydium KRASP na swym posiedzeniu w dniu 12 września br. przyjęło m. in.  "Uchwałę w sprawie konieczności przyśpieszenia prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce". W Uchwale tej czytamy m. in.:
(...) Prezydium KRASP proponuje, aby przygotowanie dokumentu powierzyć zespołowi działającemu w ramach Fundacji Rektorów Polskich. Szerokie konsultacje środowiskowe i społeczne projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce powinny objąć wszystkie zainteresowane instytucje i osoby związane z systemem szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, a także instytucje i osoby spoza środowiska akademickiego.

Prof. Jerzy Woźnicki został ponownie wybrany na kolejną kadencję 2008-12 władz akademickich  na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych oraz  członka Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.  KRASP jest partnerem strategicznym FRP.

W 2008 r. do grona Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich, w odpowiedzi na zaproszenie Rady FRP, dołączyły nastepujące osoby z grona rektorów kadencji 2005-2008:

 

Prof. Ryszard Andrzejak
Prof. Adam Budnikowski

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Prof. Bogusław Fiedor 

Prof. Józef Gawlik

Prof. Adam Hamrol
Prof. Wiesław A. Kamiński

Prof. Tomasz Krzyżyński

Prof. Włodzimierz Kurnik

Prof. Karol Musioł 

Prof. Joanicjusz Nazarko

Prof. Bogumił Nowicki

Prof. Leszek Pączek 

Prof. Ksawery Piwocki

Prof. Regina Renz

Ks. Prof. Ryszard Rumianek

Prof. Jerzy Skubis

Prof. Andrzej Sobkowiak

Prof. Antoni Tajduś

Prof. Zbigniew Waśkiewicz

Prof. Janusz Żmija

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce - wycena patentu i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem", która odbyła się w dniach 4-5 września 2008 r. w Krakowie.

Prof. Jerzy Woźnicki wziął udział w konferencji pn. "Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania, rekomendacje", która odbyła się w dniach 3-4 września 2008 r. w Olsztynie.


Z dniem 1 września 2008 r. rozpoczyna dzialalność Zespół Ekspertów FRP-ISW w składzie:

Prof. Marek Frankowicz (UJ)
Prof. Jadwiga Mirecka (CM-UJ)
Dr Tomasz Saryusz-Wolski (PŁ)
Jolanta Urbanik (UW)
Prof. Maria Ziółek (UAM)