W dniach 7-8 maja 2009 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP kadencji 2008-12.

W dniach 7-8 maja 2009 r. w Wąsowie k. Poznania odbyło się pierwsze posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP kadencji 2008-12. 

Podczas sesji pierwszego dnia obrad rektorzy m. in. przygotowali projekt umocowania formalnego Komisji Bolońskiej KRASP, omówili sprawę podstaw prawnych opłat za studia ponoszonych przez cudzoziemców, zatwierdzili projekt ogólnych reguł przedstawiania stanowiska opracowywanego przez  konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni, działające w KRASP, oraz przygotowali opinię do poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podczas sesji drugiego dnia obrad przewodniczący KOiL poinformował o:

     a) rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skargi NSZZ "Solidarność" dotyczącej m.in.

-     legalności ograniczania zatrudnienia na kilku etatach,

-     prawa uczelni do rotacji adiunktów i asystentów,

-     dopuszczalności różnicowania form zatrudnienia (mianowanie, umowa o pracę),

-     udziału związków w opiniowaniu projektu statutu w uczelniach niepublicznych;

b) wynikach ostatniego posiedzenia Prezydium KRASP nt. ścieżki kariery.

      c) pożądanej metodologii prac legislacyjnych w szkolnictwie wyższym oraz formule i  kierunkach prac  w FRP, przy udziale KRASP i KRZaSP, nad "Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r."

Ponadto rektorzy, po dyskusji i wprowadzeniu poprawek zaakceptowali projekt pt. Formuła przedstawicielstwa kanclerzy  uczelni akademickich przy KRASP oraz przedyskutowali uwarunkowania prawne kryteriów członkostwa w KRASP.