Komisja ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP przygotowała Raport nr 4 pt. Wybrane propozycje zmian w tekście projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Część IV. Opracowanie to stanowi kontynuację i uzupełnienie ogłoszonych w październiku 2017r. Raportu nr 4: Część I., listopadzie 2017r. Raportu nr 4: Część II, grudniu 2017r Raportu nr 4: Część III, a także Raportu nr 5 pt. Wykaz działań wdrażających Ustawę 2.0 wraz z propozycjami zmian w Ustawie przepisy wprowadzające Ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W Raporcie nr 4 Część IV znalazły się uwagi, komentarze i zaproponowane poprawki  do kolejnych fragmentów tekstu projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 16 września 2017 r.

Raport niniejszy zawiera propozycje dotyczące następujących rozdziałów ogłoszonego przez MNiSW projektu Ustawy:

Dział II, Rozdział 6 „Komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how”,

Dział IV „Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”

Dział V „Ewaluacja jakości kształcenia, ewaluacja szkół doktorskich i ewaluacja jakości działalności naukowej”,

Rozdział 2 „Ewaluacja szkół doktorskich”

Rozdział 3 „Ewaluacja działalności naukowej”

Dział X „Stypendia i nagrody ministra, nagrody Prezesa Rady Ministrów”

 

Raport nr 4 cz.IV