W dniu 8 grudnia 2017r.  odbyło się Seminarium pt. „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego” organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie ze swoim partnerem strategicznym Firmą Pearson Central Europe.

Na wstępie seminarium zaprezentowano referaty przedstawiające  tematykę 5. poziomu w różnych aspektach: 5. poziom w projektach ustawy 2.0 opracowanych przez KRASP we współdziałaniu z RGNISW, 5. poziom a rozwój kapitału ludzkiego w Polsce, 5. poziom a jakość kształcenia, 5. poziom – doświadczenia międzynarodowe: rynek pracy.

Następnie uczestnicy seminarium reprezentujący różne instytucje akademickie wzięli udział w dyskusji nad potrzebą i możliwością ulokowania przez uczelnie programów na 5. poziomie w kontekście zaprezentowanego we wrześniu projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawa 2.0 i oczekiwanych nowych rozwiązaniach systemowych.

Materiały z seminarium:

Poziom 5. w świetle prac nad Ustawą 2.0 - prof. J.Woźnicki, mgr M.Dokowicz

5. poziom, a jakość kształcenia - prof. E.Chmielecka

5. poziom doświadczenia międzynarodowe - rynek pracy - prof. A.Kraśniewski