W dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Łodzi prof. J. Woźnicki, Przewodniczący Komitetu Sterującego Programu, zaprezentował publicznie Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP.

Opracowanie końcowe Programu powstało w pięciu częściach, w tym cztery raporty szczegółowe zespołów realizatorów działających pod kierunkiem wskazanych niżej liderów:

  • Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy - prof. Jerzy Woźnicki,

  • Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku - ks. prof. Andrzej Szostek,

  • Diagnoza szkolnictwa wyższego - prof. Jarosław Górniak,

  • Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych - prof. Jerzy Wilkin,

  • Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego - prof. Jerzy Woźnicki.

Zgromadzenie Plenarne KRASP przyjęło Program opracowany przez FRP, uznając zadanie powierzone Fundacji w dniu 26 kwietnia 2013 r. za wykonane.

Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP >>>