W dniach 31 maja-3 czerwca 2015 r. odbyła się kolejna XVI Szkoła Zarządzania Strategicznego w szkolnictwie wyższym Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w Obiekcie Konferencyjnym Hotelu "Binkowski" Kielcach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

Na program Szkoły złożyły się następujące moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i 2 debaty panelowe, o następującej tematyce:

  • Finansowanie, polityka płacowa, zamówienia publiczne: reguły systemowe - stan aktualny i perspektywy zmian

  • Problemy zarządzania uczelnią w świetle uwarunkowań regulacyjnych

  • Szkolnictwo wyższe z perspektywy programów rozwojowych do 2020 r.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: sekretarz Stanu w MNiSW prof. M. Ratajczak, a także R. Jędrzejewski dyr. Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, prof. prof. J. Igras i M. Szczerek członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. J. Górniak dziekan Wydz. Filozoficznego UJ, J. Wilkin profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. K. Leja prodziekan Wydz. Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, A. Kalinowska dyr. Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Politechniki Wrocławskiej, A Wiśniewski naczelnik Wydz. Finansowo-Prawnego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MNiDN oraz dr S. Kawczyński prezes Firmy Plagiat.pl.

Ocena ogólna XVI Szkoły FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,4 (w skali 1-5).

Kolejna Szkoła FRP dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych została zapowiedziana na okres 29.05-1.06.2016 r.