Program rozwoju szkolnictwa wyższego do  roku 2020, opracowany przez FRP-ISW na zamówienie KRASP (w pięciu częściach) został w dniu 17 marca 2015 r. przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie przez Przewodniczącego KRASP i Prezesa FRP.

Prezydium KRASP przyjęło opracowanie "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. w dniu 27 lutego 2015 r.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Sterującego z realizacji przedsięwzięcia pn. "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." <<<

Uchwała Prezydium KRASP nr 34/VI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia opracowania "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." <<<

 

Program obejmuje następujące raporty szczegółowe, opracowane przez zespoły realizatorów pod kierunkiem liderów poszczególnych projektów:
1. Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze  elementy - prof. Jerzy Woźnicki 

2. Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku - ks. prof. Andrzej Szostek

3. Diagnoza szkolnictwa wyższego  - prof. Jarosław Górniak
4. Finansowanie szkól wyższych ze środków publicznych - prof. Jerzy Wilkin 

5. Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego - prof. Jerzy Woźnicki

 

W najbliższych tygodniach Program będzie przedmiotem dyskusji rektorów-członków KRASP(KRePSZ), które zostaną podsumowane, zgodnie z decyzją Przewodniczącego, w dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP.