W dniu 10 grudnia 2013 r., w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się I Seminarium ISW-FRP dla doktorantów w roku akademickim 2013/2014 w ramach cyklu seminariów pn. "Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy".

Tematem seminarium były zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Na wstępie, prof. Ewa Chmielecka wraz z prof. Andrzejem Kraśniewskim omówili pokrótce zmiany, które zaszły w systemie szkolnictwa wyższego od ostatniego seminarium w ubiegłym roku akademickim. Następnie, w I sesji pt. "Nowe zadania uczelni" prof. Chmielecka wygłosiła referat pt. "Uczelnia jako "integrator" uczenia się przez całe życie", a prof. Kraśniewski miał wystąpienie na temat "Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach: wyniki badań benchmarkingowych". W II sesji "Szkolnictwo wyższe a polityka społeczna" przedstawiły referaty: prof. Elżbieta Kotowska (Szkoła Główna Handlowa), prezentacja pt. "Zmiana paradygmatu modelu polityki społecznej" oraz dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Instytut Badań Edukacyjnych), wystąpienie pt. "Uczenie się jako "social investment" w świetle nowych dokumentów UE".

Zgodnie z założeniem Seminarium odbyła się również sesja doktorantów, podczas której nastąpiło przedstawienie wyników dotychczas prowadzonych prac badawczych oraz dyskusja na ich temat.

Program Seminarium >>>

Prezentacja Prof. E. Chmielecka >>>

Prezentacja Prof. A. Kraśniewski >>>

Prezentacja dr A. Chłoń-Domińczak >>>

Prezentacja Prof. I. Kotowska >>>