W dniach 13-17 czerwca 2010 r. odbyła się VII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i ich zastępców w szkołach wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel "Zamek na Skale" w Trzebieszowicach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP.

W dniach 13-17 czerwca 2010 r. odbyła się VII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i ich zastępców w szkołach wyższych  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel "Zamek na Skale" w Trzebieszowicach. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Swój akces do udziału w Szkole zgłosiły 44 uczelnie, które zapewniły sobie 60 miejsc dla swoich przedstawicieli.    Na program Szkoły złożyły się cztery moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i 3 debaty panelowe, o następującej tematyce:1.      Nowelizacja ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego - dlaczego i  jaka? 2.      Wybrane  ustawy, które weszły w życie i ich skutki dla zarządzania uczelniami (ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o zamówieniach publicznych).3.      Wymiana doświadczeń o charakterze zarządczym wśród uczestników Szkoły (audyt wewnętrzny, konwergencja sektorów).4.      Podsumowanie debaty publicznej nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych działań.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Z. Marciniak, Prezes Związku Banków Polskich K. Pietraszkiewicz a także M. Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych (MEN), M. Miller, Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz, współtwórca nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa), M. Rószkiewicz, ekspert metod ilościowych, legitymujący się osiągnięciami w sprawach pomiaru kapitału intelektualnego oraz benchmarkingu (SGH, FRP), J. Malesa, Kierownik Działu Audytu Szkoły Głównej Handlowej oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.Ocena ogólna VII Szkoły FRP dla Kanclerzy, uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,3 (w skali 1-5).  W ramach kolejnej Szkoły Kanclerzy organizowanej przez FRP w 2011 roku, obok innych treści, zostaną przedstawione i przedyskutowane na gruncie znowelizowanych ustaw, w ramach zajęć o charakterze warsztatowym, konkretne przypadki, z którymi zetknęli się kanclerze wykonując swoje obowiązki.