W dniach 13-16 września 2010 r. odbyła się kolejna VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich, tym razem dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich  zorganizowana przy wsparciu  Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się  w Hotelu Ossa Congress & Spa k/Rawy Mazowieckiej. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami Programu Stałych Przedsięwzięć w systemie doskonalenia kadr kierowniczych szkół wyższych, w ramach partnerstwa strategicznego KRASP- FRP. Była to tzw. "mała szkoła w połowie kadencji" projektowana dla około 30 uczestników.

Na program Szkoły złożyły się cztery moduły, obejmujące łącznie 8 sesji wykładowych i seminaryjno-dyskusyjnych oraz 2 debaty panelowe o następującej tematyce:

  1. Deficyt budżetowy państwa i jego potencjalne skutki dla rozwoju kraju.
  2. Analiza ryzyka i kontrola zarządcza - obowiązki rektorów.
  3. Podejście procesowe w kierowaniu uczelnią.
  4. Perspektywa zmian w szkolnictwie wyższym w 2011 r.
Wśród referentów znaleźli się m.in.: Jerzy Osiatyński, ekspert w sprawach budżetu państwa (b. minister finansów)  Maria Branecka, ekspert w sprawach dyscypliny finansów publicznych,  Piotr Welenc, ekspert z zakresu zarządzania strategicznego i audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, Ewa Chmielecka, ekspert boloński, przewodnicząca grupy roboczej ds. krajowej struktury kwalifikacji w szkolnictwie wyższym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego, Stanisław Chwirot, ekspert od jakości kształcenia, przewodniczący komisji akredytacyjnej KRASP, Roman Morawski, ekspert FRP w sprawach internacjonalizacji i benchmarkingu w szkolnictwie wyższym, Wojciech Glabisz, ekspert w sprawach podejścia procesowego do zarządzania uczelnią, oraz prof. J. Woźnicki, kierujący Szkołą.W różnych sesjach zorganizowanych w ramach Szkoły, wzięło udział 34 uczestników reprezentujących 21 uczelni członkowskich KRASP (KRePSZ).Ocena ogólna VIII Szkoły FRP uśredniona na podstawie wypełnionych przez uczestników formularzy ewaluacyjnych, wyniosła 4,7 (w skali 1-5).  Problematyka VIII Szkoły została poświęcona aktualnym problemom które stają przed uczelniami w Polsce i które zostały szczegółowo przedstawione i przeanalizowane w ramach dyskusji rektorów:
  • skutkom nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która nałożyła na uczelnie, a w tym rektorów, nowe obowiązki w ramach zarządzania strategicznego (!) wprowadzenia systemu kontroli zarządczej (rektorzy będą składać oświadczenia o stanie systemu takiej kontroli) działającej w powiązaniu z audytem wewnętrznym, którego znaczenie rośnie, i z wykorzystaniem nowego podejścia obejmującego analizę ryzyka w działaniu uczelni;
  • potrzebie coraz szerszego wykorzystania w kierowaniu uczelniami, podejścia procesowego i benchmarkingu, z odwołaniem się do najnowszych doświadczeń, odpowiednio Politechniki Wrocławskiej i Fundacji Rektorów Polskich w tych działaniach;
  • przygotowaniom do wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem projektowanych regulacji prawnych w tym zakresie.