Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezes FRP prof. J.Woźnicki wziął udział w międzynarodowym seminarium na temat polityki w nauce i szkolnictwie wyższym, które odbyło się w dniu 13 grudnia br. w Kijowie, w Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Organizatorami seminarium były Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Warsztaty stanowią kontynuację serii seminariów i konsultacji z partnerami europejskimi w sprawie reformy nauki na Ukrainie. W trakcie seminarium zostały wygłoszone 2 wykłady: prof. J.Woźnickiego pt. „Proces legislacyjny w szkolnictwie wyższym w świetle doświadczeń organów przedstawicielskich środowiska akademickiego w Polsce” oraz wykład Przewodniczącego Rady NCN w latach 2010-2016 prof. Michała Karońskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nt. „ System finansowania badań naukowych w Polsce”. Po których odbyła się dyskusja.

 
Na seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa i Departamentu ds. Nauki, posłowie – przedstawiciele Komitetu ds. Nauki i Edukacji Najwyższej Rady Ukrainy, Członkowie Komitetu Naukowego Narodowej Rady ds. Nauki i Technologii, przedstawiciele Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych, Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rady Prorektorów ds. Nauki Ukrainy, Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy, Ukraińskiego Stowarzyszenia Fizycznego, przedstawiciele poszczególnych uczelni.


W swoim wystąpieniu prof. J.Woźnicki przypomniał główne zasady uniwersytetu oraz prognozowane zmiany ich modele, zwrócił uwagę na sytuacje w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie z perspektywy różnych rankingów i klasyfikacji międzynarodowej, podkreślił różnicę między university management i governance. Następnie określił główne zasady procesu legislacyjnego i dialogu społecznego w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz przedstawił bilans propozycji zmian zawartych w projekcie Ustawy 2.0 opracowanej przez Zespół Ministerialny, ogłoszonej w ramach NKN w Krakowie (19.09.17) na tle propozycji zawartych w raportach KSPSW KRASP. I na końcu poinformował o przebiegu i rezultatach wizyty delegacji Związku Rektorów Ukrainy w Polsce 12‐16 listopada 2017 r. wraz z podpisaniem Umowy Trójstronnej.


Prof. J.Woźnicki jednym z osiągnięć w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat nazywa dialog społeczny i partnerstwo środowiska akademickiego i organów państwa, Ministerstwa, w opracowaniu i wdrażaniu reform, w tym rozbudowana sieć instytucji działających w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, organów doradczych, podmiotów przedstawicielskich, umocowanych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r., co pozwala budować bardziej konstruktywne, efektywne i odpowiedzialne stosunki partnerskie i publiczny dialog między władzami a środowiskiem akademickim.