Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich zaprasza na kontynuację ogólnopolskiego seminarium doktoranckiego pn. Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. W roku akademickim 2013/14 wiodącym tematem Seminarium ISW-FRP dla doktorantów będą zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w Polsce.

 

Formularz zgłoszeniowy >>>

Cele seminarium:

  • zapewnienie doktorantom uczestniczącym w Seminarium osobistych kontaktów merytorycznych z czołowymi ekspertami w zakresie systemu szkolnictwa wyższego ibadań naukowych w Polsce;
  • stworzenie środowiska naukowego dla doktorantów przygotowujących rozprawy związane z problematyką społeczeństwa wiedzy, w zakresie podstawowych problemów funkcjonowania systemów szkolnictwa wyższego i badań naukowych wPolsce i na świecie;
  • stworzenie krajowego forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla doktorantów oraz prezentacji osiągnięć doktorantów, którzy przygotowują rozprawy w tym obszarze tematycznym;
  • udział w kształceniu grupy polskich młodych ekspertów specjalizujących się wzagadnieniach szkolnictwa wyższego przygotowanych do prowadzenia wspólnych przyszłych prac badawczych;
  • udostępnianie informacji o dotąd prowadzonych lub podjętych pracach nad rozprawami doktorskimi z dziedziny objętej tematyką Seminarium;

Uczestnicy Seminarium

Seminarium jest organizowane dla młodych badaczy prowadzących badania w zakresie problematyki Seminarium, a w szczególności dla:

  • doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach nowej dyscypliny naukowej pn. nauki opolityce publicznej, w dziedzinie nauk społecznych;
  • doktorantów przygotowujących rozprawy w ramach innych dyscyplin naukowych (zarządzanie, socjologia, pedagogika, naukoznawstwo, nauki techniczne itp.), tematycznie związane ze szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi;

Przewidywany jest udział promotorów/opiekunów naukowych prowadzących prace doktorskie we wskazanym obszarze tematycznym.

Każde z Seminariów składać się będzie z wykładu znanego eksperta na wybrany temat, prezentacji swojego dorobku dokonywanej przez doktorantów, komentarzy poświęconych aktualnym wydarzeniom w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych oraz, dyskusji z udziałem doktorantów.

W załączniku formularz zgłoszeniowy.