Zasadnicze zadanie KSPSW:
1. Opracowanie dokumentu programowego kadencji 2016-2020 w postaci Raportu zawierającego:

  • własne propozycje tekstu wybranych rozdziałów i regulacji o strategicznym znaczeniu nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0, wskazanych przez Zespół Konsultantów Komisji i przyjętych przez Prezydium KRASP; ostateczny tytuł Raportu zostanie sformułowany w ramach prac końcowych nad jego redakcją i edycją
  • uzasadnienie merytoryczne proponowanego brzmienia wnioskowanych przepisów
  • wyniki analiz potwierdzających deregulacyjny charakter przedłożonego przez Komisję projektu aktu prawnego Ustawa 2.0 we fragmentach
  • dokumentację potwierdzającą realizację przez Komisję intencji współdziałania z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad ustawą
  • listę głównych niezgodności pomiędzy projektem ministerialnym Ustawy 2.0 a projektem opracowanym przez Komisję; niezgodności te będą także przedstawiane Prezydium i Zgromadzeniu Plenarnemu KRASP na bieżąco w celu uzyskiwania większego wpływu na treść powstającego projektu ustawy opracowywanej w MNiSW.
  • umieszczenie w Raporcie końcowym listy rozbieżności pomiędzy rezultatami prac Komisji a wynikami prac zespołu ministerialnego stworzy możliwość przedstawienia propozycji KRASP adresowanych do realizatorów ewentualnych dalszych prac ustawowych w kolejnych etapach, gdyby to okazało się być niezbędne.

2. Przedłożenie Raportu Komisji, uzgodnionego z Komisją ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, Prezydium i Zgromadzeniu  Plenarnemu KRASP
3. Upowszechnienie w środowisku akademickim treści Raportu, po jego przyjęciu przez KRASP, poprzez wydanie opracowania jako monografii drukowanej oraz zaprezentowanie jej wspólnie z zainteresowanymi lokalnymi konferencjami rektorów.