W ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy FRP i WN PWN, w okresie maj-czerwiec 2020 r. w siedzibie FRP odbyły się dwa posiedzenia konsultacyjne poświęcone zagadnieniom tzw. Digital Learning Solutions, Otwartej Nauki i przyszłości komunikacji naukowej w Europie i Polsce.

Ze strony WN PWN udział w spotkaniach wzięli: Prezes Zarządu Andrzej Nadolski, Członek Zarządu Natalia Wojciechowska, Błażej Grygo, Katarzyna Piątkowska, Grzegorz Kurzyp, natomiast FRP – ISW reprezentowali Prezes prof. Jerzy Woźnicki, dr. Iryna Degtyarova i dr Mariusz Luterek.

Odnotowane zostało, że w ogólności platformy e-learningowe w Polsce nie zapewniają dostępu do treści wspomagających proces kształcenia (podręczniki, materiały ćwiczeniowe, audio, video, VR itd.), jednocześnie w wyniku pandemii COVID-19, rola DLS w procesie kształcenia będzie większa, niż dotychczas. Procent wykorzystania DLS w programach kształcenia powinien zostać zwiększony, także w kontekście nauczania w modelu tzw. blended learning, który w najbliższym czasie będzie jednym z dominujących w szkolnictwie wyższym, np. w USA czy Wielkiej Brytanii.

Temat Otwartej Nauki (ang. Open Science) jako współczesny trend rozwoju systemu badań naukowych w Europie i na świecie obejmuje nowe zasady otwartości w polityce naukowej, które dotyczą wszystkich elementów procesu badawczego (research cycle), w tym komunikacji naukowej i upowszechniania wyników badań (dostęp do recenzowanych publikacji naukowych, otwartych danych badawczych), recenzowania i ewaluacji.

W celu wspierania działań WN PWN w zakresie wdrożenia zasad Otwartej Nauki w procesie wydawniczym, przez ekspertów FRP został przygotowany Raport pn. "Otwarta Nauka w świetle współczesnych trendów komunikacji naukowej". Raport zawiera przegląd zagadnień, wraz z wnioskami rekomendacjami dla Wydawnictwa w tym zakresie. WN PWN jest jednym z wiodących wydawnictw naukowych w Polsce, które posiada odpowiedni potencjał technologiczny, merytoryczny i organizacyjny do osiągnięcia celów Otwartej Nauki w polskiej i europejskiej przestrzeni wydawniczej.