W dniach 2-5 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna XXII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla kanclerzy i kwestorów/dyrektorów finansowych zorganizowana przy wsparciu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Obrady odbywały się w obiekcie konferencyjnym Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach.

Swój akces do uczestniczenia w Szkole zgłosiło 41 uczelni, które delegowały do udziału 80 swoich przedstawicieli.

W programie Szkoły znalazły się moduły tematyczne, obejmujące łącznie 10 sesji wykładowych i 4 debaty panelowe z udziałem uczestników i zaproszonych ekspertów, o tematyce dotyczącej szkolnictwa wyższego, a w tym zwłaszcza wdrażania zmian wynikających z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie:

  • wynagrodzeń, statutów, administracji.
  • zamówień publicznych, finansowania uczelni, ochrony danych osobowych
  • rady uczelni, a także informatyzacji w szkolnictwie wyższym.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. Jan Szmidt przewodniczący KRASP, Marcin Czaja dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki MNiSW i Ewa Trojanowska Z-ca Dyrektora; Jarosław Oliwa dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW, Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Monika Krasińska dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, prof. Łukasz Sułkowski prezes PCG Academia, a także prof. Jerzy Woźnicki kierujący Szkołą.

Wśród tematów które dominowały w ramach poszczególnych modułów, należy wyróżnić problematykę prac nad statutami w uczelniach. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły zmiany w polityce kadrowej w uczelniach z uwzględnieniem przepisów przejściowych i zmieniających się uwarunkowań. Dyskusję i życzliwe przyjęcie wywołały zmiany w Prawie zamówień publicznych

Kolejna Szkoła FRP dla kanclerzy i kwestorów została zapowiedziana na okres 31 maja-3 czerwca 2020 r.