W dniach 22-23 czerwca 2018 r. we Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki odbyło się Ukraińsko-Polskie Seminarium Rektorów, poświęcone zagadnieniom działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie na tle tendencji Europejskich.

Iniсjatorem i organizatorem spotkania ze strony polskiej był Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki. Delegację polskich rektorów reprezentowali: Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; Prof. Wiesław Banyś, Honorowy Przewodniczący KRASP, Członek Zarządu EUA; Prof. Wiesław Bielawski, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wiceprzewodniczący KRASP; Prof. Marek Tukiendorf, Przewodniczący Komisji KRASP ds. Współpracy Międzynarodowej, Rektor Politechniki Opolskiej; Prof. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich; Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ze strony ukraińskiej udział w Seminarium wzięli: Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki, Przewodniczący delegacji ukraińskiej; Prof. Wiktor Andruszczenko, Pierwszy Wiceprzewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P.Drahomanowa; Prof. Ihor Kotsan, Rektor-gospodarz, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki; Prof. Ihor Kowal, Rektor Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im. I.I. Mecznikowa; Prof. Anatolij Mazaraki, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego; Prof. Stepan Melniczuk, Rektor Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy imienia Jurija Fedkowycza; Prof. Ruslan Postolovsky, Rektor Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w m.Riwne; Prof. Petro Bekh, Prorektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki; Prof. Petro Saukh, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Podczas Seminarium ukraińscy i polscy Rektorzy przedstawili aktualnie wprowadzane zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym w obu krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania uczelnią w projektowanych rozwiązaniach regulacyjnych. W debacie panelowej Rektorzy omówili doświadczenia i uwarunkowania działalności narodowych konferencji rektorów w Polsce i na Ukrainie w odniesieniu do działań Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA). Podkreślono szczególne znaczenie przywiązania do tradycyjnych wartości akademickich dla funkcjonowania wspólnoty uczelni akcentując konieczność promowania ich przez narodowe konferencje rektorów. W tym kontekście za fundament działania instytucji szkolnictwa wyższego uznano autonomię uczelni z poszanowaniem wykształconych form samorządności akademickiej.

Ustalono, że współpraca konferencji rektorów w ciągu kolejnych trzech lat 2018-2021 będzie realizowana w ramach projektu polsko-ukraińskiego pn. “Polsko-Ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”, który uzyskał wsparcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Planowane jest powołanie wspólnego polsko-ukraińskiego zespółu badawczego w celu przeprowadzenia analizy i badań dotyczących rozwiązań ustrojowych i modeli zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kolejne seminaria rektorów będą odbywać się naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie.