W dniu 8 grudnia 2014 r. w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r." realizowanego przez FRP-ISW na zlecenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Na posiedzeniu zostały zaprezentowane przez ich liderów, składające się na cały Program, raporty końcowe zawierające wyniki poszczególnych projektów:

  • Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego

  • Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku

  • Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego

  • Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych - studia, analizy, koncepcje realizacji.

Komitet Sterujący wyraził podziękowanie autorom projektu Programu, w tym liderom i członkom zespołów realizatorów poszczególnych projektów, za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. W dyskusji członkowie Komitetu przedstawili swoje pozytywne oceny dla osiągniętych wyników oraz zaproponowali pewne niewielkie uzupełnienia w niektórych opracowaniach. Jednocześnie przyjęto ustalenie, że program w formie czterech dzieł otwierać będzie tekst o charakterze executive summary opracowany przez prof. J. Woźnickiego jako lidera prac nad całym Programem.

Następnie prof. W. Banyś, który przewodniczył obradom, przedstawił członkom Komitetu projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyników prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., która została jednomyślnie przyjęta.

 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wyników prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. >>>