Przyszłość Unii Europejskiej a traktat ustanawiający konstytucję dla Europy
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-2-1
Objętość: 56
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 marca 2004 r.

A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education in Poland
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-7-4
Objętość: 32
Oprawa: miękka

This study is part of the UNESCO-Cepes project Demographic Trends and Life Cycles Changes: Their Impact on Policy and Functioning of Higher Education Institutions in Europe.

Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-3-X
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 16 czerwca 2004 r.

Co nam przynosi Konstytucja Europejska?
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-5-6
Objętość: 67
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 18 listopada 2004 r.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-4-8
Objętość: 88
Oprawa: miękka

Materiały robocze z ogólnopolskiego seminarium, które odbyło się 13 grudnia 2004 r. w Instytucie Społeczeństwa Wiedzy.

Projekt Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, w ramach którego odbyło się seminarium „Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej” uzyskał finansowanie w konkursie otwartym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej pt. Debata na temat Strategii Lizbońskiej. Czas realizacji tego projektu był niezwykle krótki – rozpoczął się w listopadzie, zaś wszystkie działania musiały zostać zakończone w początkach stycznia 2005 r. Aby sprostać temu wymaganiu Instytut Społeczeństwa Wiedzy zdecydował się na wydanie materiałów seminarium w wersji roboczej tzn. w postaci przezroczy lub tez prezentowanych przez mówców (czasami opatrzonych dodatkowym komentarzem) oraz spisanych z taśmy wystąpień w dyskusji. Celem publikacji było przybliżenie kwestii związanych z realizacją zadań stawianych przed polskimi uczelniami przez Strategię Lizbońską.

Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015
Autorzy: Jan Kozłowski (red.)
Instytucje sprawcze: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-6-4
Objętość: 239
Oprawa: miękka

Celem opracowania jest przygotowanie wstępnych propozycji nowego systemu finansowania B+R w Polsce ze źródeł publicznych, opartego na porównaniu dróg finansowania B+R w Unii Europejskiej i w Polsce.
Raport zawiera przegląd instrumentów finansowania B+R ze źródeł budżetu państwa stosowanych w krajach EU i OECD wraz z oceną, jaką skuteczność mogłyby one mieć w Polsce. Praca uwzględnia zagadnienia funduszy unijnych ujętych w Narodowym Planie Rozwoju.

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-920536-8-0
Objętość: 64
Oprawa: miękka

Raport został opracowany przez zespół ekspertów, w skład którego weszli: prof. Janusz Barta, prof. Jan Błeszyński, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Roman Hauser, prof. Ryszard Markiewicz, prof. Aurelia Nowicka, prof. Ryszard Skubisz. Pracom Zespołu przewodniczył Prezes FRP.

W raporcie przedstawiono analizę zagadnienia w aspektach:

  • autorskoprawnych problemów prac magisterskich i doktorskich

  • podstawy prawnych i możliwości przeciwdziałania przywłaszczaniu sobie autorstwa cudzej twórczości w pracach dyplomowych i doktorskich

  • odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  • odpowiedzialności pracowniczej i administracyjnoprawnej

  • odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

Problemy kultury w aspektach europjeskich
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-9-9
Objętość: 51
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 9 marca 2005 r.

Tożsamość europejska a tożsamość polska
Autorzy: Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk
ISBN: 83-920536-7-2
Objętość: 52
Oprawa: miękka

Zapis debaty, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym Komitetu przy Prezydium PAN "Polska w Zjednoczonej Europie" w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-0-X
Objętość: 232
Oprawa: miękka

Celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie w Unii Europejskiej efektywnej i konkurencyjnej gospodarki. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez stworzenia społeczeństwa wiedzy. Właśnie dlatego Strategia przyznaje szczególne miejsce szkołom wyższym: uczelnie, jako miejsca tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, są najważniejszym elementem kształtowania społeczeństwa wiedzy.

Polskie uczelnie powinny dobrze przygotować się do realizacji Strategii, zrozumieć swą odpowiedzialność za jej powodzenie, wypracować instrumenty jej realizacji oraz określić konkretne zadania, jakie z niej wynikają. Wiosną 2005 r. Strategia Lizbońska została przeredagowana, dopracowano jej cele i instrumentarium. Odpowiedzialność szkół wyższych za jej realizację nie uległa zmianie.

Wychodząc naprzeciw zadaniom uczelni, Fundacja Rektorów Polskich i powołany przez nią Instytut Społeczeństwa Wiedzy zorganizowali serię seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych kierowanych do tych przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy pełnią szczególnie ważne funkcje związane z realizacją Strategii Lizbońskiej.

Zapisy wygłoszonych referatów oraz debat, które odbyły się w ramach tych seminariów, opublikowano w niniejszym tomie.