Autorzy: J. Woźnicki (red.) I. Degtyarova, M. Dokowicz, M. Hulicka, T. Jędrzejewski, A. Mrozowska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 978-83-231-4394-9
Objętość: 260
Oprawa: miękka

Główny cel książki określa jej tytuł – Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Autorzy podjęli się wskazania obszarów regulacji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, działającego w przestrzeni prawnej po wejściu w życie tzw. ustawy 2.0, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce. Zazwyczaj na obszary te składają się przepisy zawarte w różnych, ale powiązanych ze sobą artykułach. Ich zbiorcza analiza, a więc analiza jednoczesna zbiorów przepisów, umożliwiła odnalezienie i wskazanie kierunków regulacji w odniesieniu do danego obszaru, a po jego identyfikacji autorzy poszukują dla niego uzasadnienia, którego wskazanie jest głównym celem książki. W pracach o tym charakterze autorzy monografii odwołują się do swych doświadczeń, wcześniejszych i aktualnych prac analitycznych, projektowych i  redakcyjnych w  zespołach wykonujących zadania związane z „ustawą 2.0” na etapie jej projektowania oraz do łączącej się z tym tzw. obserwacji uczestniczącej.

Autorzy: Marcin Dokowicz, Katarzyna Trawińska-Konador
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson Central Europe
Objętość: 33

Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 28
Oprawa: miękka

"Pandemia COVID-19 przyniosła nowe zagrożenia, które dotknęły uczelnie, stawiając je wobec poważnych wyzwań. Jednym z nich stały się wymagania technologiczne. Poszukując możliwości realizacji swej misji w tych warunkach uczelnie wprowadzały rozwiązania zarządcze i technologiczne, wcześniej nieobecne w ich funkcjonowaniu. 

Ścieżki walki ze skutkami pandemii były i pozostają zróżnicowane w następstwie zasady autonomii instytucjonalnej w systemie szkolnictwa wyższego. Zbliżając się do oczekiwanego końca pandemicznych ograniczeń, rektorzy we współdziałaniu z kanclerzami podejmują decyzje, które określą nowe standardy funkcjonowania uczelni. Bardzo pomocna w tych działaniach jest wymiana doświadczeń, w tym przedstawianie informacji ogólnych o stanie systemu i promocja dobrych praktyk. 

Z takimi intencjami Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z Wolters Kluwer Polska, jednym ze swoich partnerów strategicznych, przeprowadziła badanie, którego wyniki przekazujemy uczelniom oraz Ministerstwu Edukacji i Nauki" (Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki Prezes FRP).

Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich & Uniwersytet Jagielloński
ISBN: 978-83-233-7410-7
Objętość: 315
Oprawa: Twarda

Monografia naukowa powstała z intencją uhonorowania Roku Jubileuszowego 25-lecia KRASP. Książka – zgodnie z intencją autora – jest jego osobistą pogłębioną refleksją na temat działalności KRASP, podkreślającą znaczenie utworzenia FRP przez rektorów jako jednego z ich istotnych dokonań. Zawiera zbiór myśli o kontekście systemowym funkcjonowania uczelni i sztuce rektorstwa, o misji i wartościach Konferencji Rektorów, o jej społecznej roli, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w działalności legislacyjnej, będącej rodzajem żywiołu KRASP, z przypisywaniem wielkiego znaczenia obronie autonomii uczelni.

Autorzy: E. Piotrowska- Albin, M. Kulesza-Czupryn, M. Gembara, A. Kojtych, N. Kraśniewska
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich - Wydawnictwo Wolters Kluwer
Objętość: 28
Oprawa: miękka

Najnowszy raport Fundacji Rektorów Polskich i Wolters Kluwer Polska jest efektem realizowanego wspólnie od 2021 r. projektu pn. „Szkolnictwo wyższe a technologie”. W naszych najnowszych badaniach prowadzonych w 2023 r. skoncentrowaliśmy się na kwestiach kontroli zarządczej na uczelniach publicznych z perspektywy osób odpowiedzialnych za ten proces.

Niniejszy raport skupia się na sposobach realizacji w praktyce przez uczelnie obowiązku kontroli zarządczej narzuconego regulacjami ustawy o finansach publicznych. Stanowi próbę odpowiedzenia na pytanie czy kontrola zarządcza rzeczywiście przyczynia się do efektywniejszego zarządzania uczelnią i poprawy jej funkcjonowania czy ma jedynie charakter regulacji obciążających w sposób nadmiarowy szkoły wyższe, wprowadzając przerost wymogów administracyjnych i biurokratyzujących ich działalność.