Polska w Zjednoczonej Europie: Substrat ludzki i kapitał społeczny
Autorzy: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 83-923156-1-8
Objętość: 104
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja zawiera zapis wystąpień zaprezentowanych na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Rektorów Polskich. Konferencja ta odbyła się w dniu 27 października 2005 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie.
Uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jak budować kapitał ludzki? Jak podnosić poziom edukacji, wiedzy, uzdolnień i kompetencji zawodowych obywateli? Jak kształtować społeczeństwo wiedzy? Wśród różnych możliwych odpowiedzi jedna ma charakter generalny: ogromnie ważne jest prowadzenie właściwiej polityki edukacyjnej i naukowej. Polityka ta musi być realizowana przy licznych ograniczeniach, które mają charakter społeczny, cywilizacyjny, ekonomiczny, demograficzny itd.

Regulacje Prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ISBN: 83-923156-2-6
Objętość: 198
Oprawa: miękka

Instytut Społeczeństwa Wiedzy, wspierany przez Fundację Rektorów Polskich, przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej i wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczął w lipcu 2005 r. realizację projektu pn. „Kodeks Partnerstwa Nauki i Gospodarki”, który będzie osadzony w polskich realiach prawnych i kulturowych. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie I-go etapu prac prowadzonych w ramach tego projektu, który w całości stanowi próbę wskazania możliwych rozwiązań mogących, po ich wdrożeniu, owocować większym przepływem nowoczesnych technologii z uczelni i innych jednostek sfery B+R do gospodarki.

Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-923156-3-4
Objętość: 159
Oprawa: miękka

Publikacja zawiera zapis debaty z posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych (KOiL) KRASP w dniu 4 marca 2006 roku w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Punktem wyjścia do dyskusji było opracowanie Instytutu Społeczeństwa Wiedzy pt. Nowe podejście do standardów kształcenia oraz wynikające z tego rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - raport końcowy przyjęty na posiedzeniu zespołu wykonawców projektu realizowanego w ISW.

Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce.
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-9-8
Objętość: 235
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach I etapu projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym", realizowanego w latach 2007-2010 przy wsparciu firmy Telekomunikacja Polska. Celem publikacji jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i założeń dotyczących dalszych prac nad systemem benchmarkingu w polskim szkolnictwie wyższym. Monografia zawiera zebrane i skomentowane materiały prezentowane przez uczestniczących w projekcie ekspertów na konferencjach i seminariach organizowanych przez Fundacje Rektorów Polskich, odnoszących sie do problematyki benchmarkingu.

Społeczna odpowiedzialność uczelni.
Autorzy: Krzysztof Leja (red.)
Instytucje sprawcze: Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-886171-9-5
Objętość: 157
Oprawa: miękka

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy. Źródłem wiedzy jest nie tylko praca i współpraca zespołów badawczych, lecz również nabierające coraz większego znaczenia relacje uczelni z otoczeniem: gospodarczym, rządowo-samorządowym oraz, szerzej ujmując, otoczeniem społecznym. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla budowania pozycji społecznej uczelni.

Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego
Autorzy: Jerzy Woźnicki
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-923156-6-7
Objętość: 334
Oprawa: miękka

Książka prezentuje wizję szkolnictwa wyższego w Polsce na tle procesów europejskich u progu XXI wieku, promując, jako ważne wartości i rozwiązania w tym systemie: gwarancje istotnej, ale ograniczonej, roli państwa, integralny charakter systemu, mechanizmy zapewniania jakości kształcenia, otwartość na wyzwania o charakterze międzynarodowym, ład systemowy oparty na harmonijnym łączeniu nadzorczych i regulacyjnych funkcji ministra z doradczymi i opiniodawczymi zadaniami niezależnych instytucji i organizacji partnerskich, łączenie obowiązków i praw studentów i doktorantów oraz zasady autonomii uczelni wiązanej z jej odpowiedzialnością i transparentnością działania.

Europejskie szanse polskiej młodzieży
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk
ISBN: 978-83-923756-5-0
Objętość: 177
Oprawa: miękka

Książka stanowi zapis wystąpień i debaty zaprezentowanych na konferencji nt.: Europejskie szanse polskie młodzieży, zorganizowanej przez FRP i Komitet w dniu 29 października 2006 r. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni doktoranci, uczestniczący w organizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW) seminarium nt.: Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy.

Model awansu naukowego w Polsce
Autorzy: Franciszek Ziejka (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
ISBN: 83-7244-772-1
Objętość: 188
Oprawa: miękka

Publikacja jest rezultatem zorganizowanej w Krakowie 17-18 maja 2006 r. konferencji nt: „Model awansu naukowego w Polsce”. Część I książki zawiera zapis wystąpień i debaty z konferencji., natomiast w części II zamieszczono artykuły zawierające propozycje rozwiązań tytułowego zagadnienia. Celem publikacji jest rozpoczęcie ogólnopolskiej dyskusji na temat przyszłego modelu awansu naukowego w Polsce.

Memorandum dotyczące polityki kontroli antypalgiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach
Autorzy: Tadeusz Więckowski (red.)
Instytucje sprawcze: Plagiat.pl, Fundacja Rektorów Polskich
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja powstała w ramach projektu Polityka kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniachprzeprowadzonego wspólnie przez FRP – ISW oraz firmę Plagiat.pl.  Zawiera ona opis aktualnych działań realizowanych przez uczelnie w zakresie przeciwdziałania plagiatowaniu przez studentów. Sformułowana, na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych i ankietowych w okresie luty – marzec 2016 r. na polskich uczelniach, diagnoza ma w założeniu pomóc uczelniom zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie nowa regulacja i świadomie kształtować wewnętrzną politykę antyplagiatową. Przedstawione w publikacji rekomendacje mają na celu nie tylko skuteczną implementację regulacji ustawowych w zakresie kontroli antyplagiatowej, ale również faktyczną odbudowę etosu akademickiego i ugruntowanie w społecznej świadomości wagi rzetelności i uczciwości naukowej na każdym etapie kształcenia. 

Poziom 5 – brakujące ogniwo? Aspekty Praktyczne
Autorzy: Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy
ISBN: 978-83-7814-619-3
Objętość: 187
Oprawa: miękka

Tom trzeci publikacji przygotowanej w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego od 2013 r. przez Fundację Rektorów Polskich i Firmę Pearson Central Europe. Publikacja zawiera podsumowanie I i II etapu projektu odpowiadających na pytania o możliwość i potrzebę wprowadzenia programów 5 poziomu do oferty polskich szkół wyższych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące rekrutacji kandydatów na studia na 5 poziomie, problematykę poziomu 5 jako pomostu pomiędzy poziomami 4 i 6, możliwość włączania w programy standardów kwalifikacji i szkoleń zawodowych, wykorzystanie efektów kształcenia zdobytych poza edukacją formalną, a także zagadnienia zapewniania jakości kształcenia na 5 poziomie PRK.

W publikacji dokonano skrótów i syntezy wyników przeprowadzonych analiz – pełne opracowania przygotowane przez zespoły eksperckie dostępne są w wersji pdf >>>