Poziom 5 - brakujące ogniwo?
Autorzy: Ewa Chmielecka (red.), Katarzyna Trawińska-Konador (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-260-7
Objętość: 134
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana została w ramach projektu „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji”, realizowanego w 2013 roku przez Fundację Rektorów Polskich wspólnie z firmą Pearson Central Europe.

Polska Rama zawiera 8 poziomów kwalifikacji pełnych, a wśród nich poziom 5, lokujący się pomiędzy świadectwem maturalnym (poziom 4) a dyplomem licencjata i inżyniera (poziom 6). Na poziomie 5 obecnie nie jest przyznawana żadna kwalifikacji wydawana przez szkoły wyższe.

Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Autorzy: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Orange
ISBN: 978-83-7814-169-3
Objętość: 156
Oprawa: miękka

W publikacji przedstawiono wyniki IV etapu badania w ramach programu „Benchmarking w szkolnictwie wyższym” przeprowadzonego w 2012 r. przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Wiedzy (ISW) przy wsparciu partnera strategicznego Orange Polska.

Badanie stanowiło pierwszą próbę zebrania kompleksowej informacji o przebiegu procesu wdrażania w polskich uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji, którego realizacja stała się najważniejszym, a na pewno najbardziej złożonym, zadaniem uczelni związanym z wprowadzeniem w życie nowych regulacji zawartych w dokonanej w 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson, Urząd Patentowy RP
Financing and Deregulation in Higher Education
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-125-9
Objętość: 144
Oprawa: miękka

W publikacji poddane analizie zostały problemy finansowania publicznych szkół wyższych na tle dyskusji regulacja – deregulacja w szkolnictwie wyższym. Książka zawiera studia przypadku odnośnie finansowania systemu szkolnictwa wyższego Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy i Wielkiej Brytanii,

Publikacja jest przyczynkiem do dyskusji nad systemem finansowania szkolnictwa wyższego i potrzebą jego stopniowej ewolucji, biorącej pod uwagę zarówno lokalne uwarunkowania i determinanty kulturowe, mentalne i ekonomiczne tej ewolucji, jak również uwarunkowania o charakterze uniwersalnym, wynikające z potrzeby większej otwartości i internacjonalizacji narodowych systemów edukacyjnych, autonomii i samorządności akademickiej, a także potrzeby transparentności procesów decyzyjnych w szkolnictwie wyższym i poszczególnych szkołach oraz wiarygodności ich władz akademickich.

Dziesięciolecie Fundacji Rektorów Polskich
Autorzy: Fundacja Rektorów Polskich
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
Oprawa: miękka
Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów- doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-024-5
Objętość: 178
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, ma charakter raportu roboczego i stanowi formę wprowadzenia do procesu reformy systemu finansowania szkół wyższych w Polsce zaproponowanego w projekcie środowiskowym „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020”.

Celem raportu, przygotowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy (ISW), przy wsparciu PKN Orlen, była operacjonalizacji przedstawionych w Strategii... celów i działań odnośnie wprowadzenia zasad konkursowych i kontraktowych przy rozdziale środków budżetowych na cele dydaktyczne, a także wprowadzenia powszechnej, częściowej odpłatności za studia, w powiązaniu z powszechnym systemem dostępu do kredytów i pożyczek studenckich.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen
ISBN: 978-83-7814-027-6
Objętość: 89
Oprawa: miękka

Niniejsza publikacja, mająca charakter raportu roboczego, stanowi formę wprowadzenia do procesu upowszechnienie różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w szkolnictwie wyższym, m.in. w zakresie wspólnego finansowania wspólnych przedsięwzięć w uczelniach. W „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 – projekt środowiskowy” wskazano, iż partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) jest słabo upowszechnione w naszym kraju. Szkolnictwo wyższe i badania są potencjalnie właściwym i atrakcyjnym obszarem dla PPP, brakuje jednak w tej dziedzinie tradycji, dobrych wzorów i ułatwień prawno -finansowych.

Raport powstał w ceku konkretyzacji proponowanych w Strategii... rozwiązań. Składa się z trzech części. Pierwsze dwie zawierają analizę rozwiązań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego i zasad konkurencji w wybranych krajach, w szczególności w Wielkiej Brytanii, w której rozwiązania typu PPP są często stosowane. Część trzecia, ostatnia, to bibliografia adnotowana, zawierająca informacje o artykułach, dotyczących szeroko rozumianej problematyki współpracy sektorów prywatnego i publicznego w obszarze szkolnictwa wyższego, zamieszczonych w czasopismach naukowych.

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich
ISBN: 978-83-7814-009-2
Objętość: 297
Oprawa: miękka

Niniejsza książka zawiera wyniki III etapu badań realizowanych w ramach programu „Benchamarking w szkolnictwie wyższym”. Badania te przeprowadzone były na przełomie lat 2010–11 przez Fundacje Rektorów Polskich (FRP). Objęły trzy kluczowe obszary działań uczelni: elastyczność systemu studiów, e-learning i wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia oraz gospodarkę zasobami i kontrolę zarządczą.

We wszystkich tych zakresach opracowano skuteczną metodologię analizy poprzez zdefiniowanie odpowiednich wskaźników (benchmarków) oraz przeprowadzono badanie ankietowe. Wyniki przeanalizowano w kilkunastu aspektach i przedstawiono w postaci rozdziałów tematycznych, opracowanych przez poszczególnych uczestników projektu. W załączeniu przedstawiono narzędzia badawcze i wyniki ankiet. W zakresie dwóch pierwszych tematów zebrano i przedstawiono także doświadczenia uczelni zagranicznych, co pozwala odnieść działania polskich uczelni do doświadczeń międzynarodowych.

W publikacji opisano z różnych punktów widzenia elastyczność programową, zawarto bardzo wiele idei i dobrych praktyk, z których można się dowiedzieć, jak konstruować proces kształcenia, by przynosił jak najlepsze efekty. Jest to pozycja, która może skutecznie pomóc we wdrażaniu polskich ram kwalifikacji w szkolnictwie wyższym.

Model współdziałania uczelni poblicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy
Autorzy: Jerzy Woźnicki (red.)
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
ISBN: 83-920536-0-5
Objętość: 173
Oprawa: miękka

Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniu 7 listopada 2003 roku w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie przez Fundacje Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy.

Publikacja zawiera analizę dróg współdziałania obydwu sektorów szkolnictwa wyższego, ukazano w niej perspektywy i wyzwania oraz wytyczono kierunki partnerstwa w celu budowania modelu współdziałania pomiędzy uczelniami publicznymi i niepublicznymi umożliwiającego realizacje ich celów społecznych.

Współdziałanie uczelni poblicznych i niepublicznych - opinie rektorów
Autorzy: Ewa Chmielecka
Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy
ISBN: 83-920536-1-3
Objętość: 117
Oprawa: miękka

Publikacja przygotowana w ramach projektu zrealizowanego przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy. Na podstawie badania opinii rektorów stworzono opis wzajemnych relacji pomiędzy sektorem uczelni publicznych i niepublicznych w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Autorzy dążyli do usystematyzowania informacji o formach współistnienia obydwu sektorów oraz uzyskania empirycznego potwierdzenia tego, jakie poglądy na ten temat rozpowszechnione są w środowisku akademickim. Opinie rektorów były głosem szczególnie ważnym w kwestii współdziałania sektorów, bowiem w ich codziennej działalności koncentrują się konflikty i współpraca uczelni publicznych i niepublicznych oraz towarzyszące im korzyści i koszty poszczególnych szkół i całego systemu szkolnictwa wyższego. Sprawa współdziałania to jeden z najpoważniejszych problemów działalności rektorów.