Projekt Polsko - Ukraiński pn. Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni jest realizowany przez Politechnikę Warszawską, w ramach wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współdziałaniu z partnerami polskimi (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich) oraz ukraińskimi (Związek Rektorów Uczelni Ukrainy -ZRUU).

W dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się IV Konferencja dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Głównym organizatorem konferencji LUMEN była firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a patronat merytoryczny Fundacja Rektorów Polskich.

W dniu 30 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się siódma edycja cyklicznej konferencji naukowej pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, która prowadzona jest przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich.